Schweizerringen vedtekter

 § 1 Navn

Ringens navn er Schweizerringen.

 

§ 2 Formål

Klubbens formål er:

a) Å utbre kjennskap til Schweizerstøveren som jakthund.

b) Å arbeide for å fremme avl av mentalt-, eksteriør-, friske- og bruksmessig gode hunder.

c) Å i varta eiere og oppdretters interesser.

d) Å avholde møter og utgi tidsskrift.

 

§ 3 Medlemskap

Innmelding i ringen skal skje ved henvendelse til styret.

Styret kan ved simpelt flertall nekte og oppta en person som kan antas skade ringens anseelse og formål.

 

§ 4 Disiplinære forhold 

Medlemmer som ikke betaler sin kontingent.
Medlemmer som skader hundesaken innen vår rase eller SRs arbeid, kan etter vurdering av styret strykes av årsmøte etter avstemming med 2/3 flertall. Vedkommende har rett til å framlegge sin sak for årsmøtet.

 

§ 5 Kontingent

1) Kontingenten fastsettes på årsmøtet etter forslag fra styret, med simpelt flertall. Forfall på kontingent er 31.01.

2) Medlemmer har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

3) Utmeldelse må skje skriftlig, og senest 31. desember.

 

§ 6 Æresmedlemmer

Styret kan på årsmøte utpeke særlig fortjente medlemmer, eller andre interesserte som ringens æresmedlemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 7 Årsmøte 

Årsmøte som er ringens høyeste organ skal avholdes hvert år innen august måned, og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Innkallelsen vil publiseres i bladet Schweizerstøver`n og på hjemmesiden.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet

Leder og 4 styremedlemmer velges for 2 år. 2 styremedlemmer fratrer hvert år og det første år ved loddtrekning. Det velges 1 nytt varamedlem hvert år.

 

Årsmøtet skal kun behandle saker i henhold til dagsorden. Møte og stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent for det året årsmøtet avholdes. Ved valg hvor det ikke stilles motkandidat, kan skriftlig avstemming ikke kreves.

Gjennomføring av årsmøtet:
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.

Årsberetning.

Regnskap.

Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter.

Valg av revisorer.

Valg av valgkomite.

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstra ordinært årsmøte avholdes hvis styret, eller minst 10 stk. av klubbens medlemmer krever dette skriftlig. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker behandles. For møtet og stemmerett gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte.

 

§ 9 Styret

Styret som består av leder, 4 styremedlemmer og 1 vararepresentanter, velges av årsmøtet. Styret har i oppgave å:

- lede ringen mellom årsmøtene.

- avholde årsmøtet.

- drive ringen i samsvar med formålsparagrafen.

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.

- foreslå medlemmer til avlsrådet.

- oppnevne komiteer og representanter for klubben.

 

§ 10 Valgkomité 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Et av valgkomiteens medlemmer byttes ut hvert år. Det lengst sittende medlem i komiteen regnes som leder. Valgkomiteen tar imot, og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

 

§ 11 Revisor

Revisorer velges hvert år på årsmøtet. Revisorer skal revidere regnskapet, og avgi beretning til årsmøtet.

 

§ 12 Lovendring

Lovendring kan kun skje på ordinært årsmøte, og må med minst 2/3 flertall.

 

§ 13 Oppløsning

For å oppløse ringen, kreves 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall.

Ved oppløsing tilfaller ringens midler avlsrådet for schweizerstøver.

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

I dag | 09:54

Et glimrende album - noe også burde gjøre.

Knut H Jellum

...
22.04 | 12:52

Hei Christer. Hvis du ser under fanen "valpekull/paringer" vil du finne en planlagt paring i Sverige i 2017, med telefonnr til oppdretter.

...
22.04 | 11:54

Hej! Är intresserad av Schweizerstövaren och undrar därför om det finns uppfödare/valpar av rasen någonstans i Sverige. Tacksam för information.

...
28.10 | 22:00

hej
Har du stövarflickan kvar?
hälsningar från Halmstad

...
Du liker denne siden